8/2017.(IX.30.)

A közgyűlés a 8/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az előterjesztetteknek és a közgyűlés által tett javaslatoknak megfelelően elfogadja az Autisták Országos Szövetsége alapszabályának a módosítását azzal, hogy az alapszabály X. fejezet 3.2. pont j) alpontjának módosítása tekintetében az ezen pontra vonatkozó módosító javaslatok közül a c) pontban írt javaslatot fogadja el, s meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított alapszabály aláírására.
A határozat részét képezik az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának alábbi módosításai:

II. fejezet
A SZÖVETSÉG CÉLJAI, FELADATAI ÉS ALAPELVEI
2.
2.1. A Szövetség céljai:
 A gyermek és felnőttkorú autista személyek, valamint családtagjaik érdekeinek szervezett, korszerű képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése.
 Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. A mindenkori evidencia alapú szakmai irányelvekben foglaltak szerinti, speciális szükségleteiknek megfelelő érdekvédelem biztosítása.
2.4. A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
A Szövetség közhasznú tevékenységét a jelen Alapszabály 2.1.,2.2. és 2.3. pontjaiban foglalt alapelveire, céljaira és feladataira tekintettel a következő közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, azok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint valósítja meg:
A 2.4. pont hatodik bekezdése
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (6) bekezdésében foglalt kiemelt köznevelési feladat: az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése,
valamint az Nkt. 4. § 1. p)-u) pontjaiban rögzített fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, mint közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, közvetlen és közvetett módon az autista személyek és családtagjaik segítése, tanácsadáson, jog- és érdekvédelem, valamint esélyegyenlőség biztosításán, új fejlesztő és rehabilitációs módszerek, programok kidolgozásán keresztül,
III.
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

5. A Szövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www. AOSZ.hu internetes honlapján, a Szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Szövetség lapjában „Esőember” való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www. AOSZ.hu internetes honlapján és a Szövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

IV.
A VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS
3. Tagdíjmentesség
Tagdíjmentességet élvezhetnek azok a tagok, akik igazoltan a belépés napját megelőző egy évnél korábban kerültek létrehozásra. A tagdíjmentesség a belépés napjától számított maximum tizenkét naptári hónapig tarthat.

VI.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE
1. A tagsági jogviszony – az Alapszabályban meghatározott különleges jogállású taggá válásra vonatkozó kivételekkel (V.2.) – , a belépési nyilatkozat az Alapszabály elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot a Szövetség elnökségéhez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

IX.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2. Tagi kötelezettségek
2.1. A Szövetség tagja:
a) Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c) Köteles a Szövetség Alapszabályának, szabályzatainak, döntéshozó szervei határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
d) Köteles a székhelyét belépési nyilatkozatban foglalt adatainak változását annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökségheznek bejelenteni.

X.
A SZÖVETSÉG SZERVEI
3.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a Szövetség évi költségvetésének meghatározása. Az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentése – és a közhasznúsági melléklet elfogadása.
d) az elnökség beszámoltatása;
e) befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) a Szövetség elnökének, alelnökeinek, és az elnökség további tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, ezen választott tisztségviselők esetleges díjazásának, költségtérítésének megállapítása;
h) az éves tagdíj összegének megállapítása ;
i a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
j az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
k) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; akadályoztatása esetén az elnökség a következő közgyűlésig ideiglenesen megbízhat egy új könyvvizsgálót.

A 3.2. pont j) alpontja tekintetében az ezen pontra vonatkozó módosító javaslatok közül a 3.2. pont c) pontban írt javaslatot fogadja el az alábbiak szerint
Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
j az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása – a Szövetség vezető tisztségviselőivel és a Felügyelő Bizottsági tagokkal tisztségük betöltésére kötendő szerződésen kívül – , amelyet
(ji) a Szövetség a vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt évi bruttó egymillió forintot meghaladó értékben;
(jii) Szövetség saját tagjával köt, kivéve azon szerződéseket, melyeket pályázat eredményeként, vagy bármely olyan módon kerültek megkötésre, amely biztosította a Szövetség tagjainak egyenlő esélyét az adott szerződés megkötésére.

Ezen esetben az alapszabály X. fejezet 4.12.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.12.5. A Szövetségnek az elnökkel kötendő – Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a közgyűlés jóváhagyása után a Szövetség nevében a Szövetség egyik alelnöke és az elnökség egy másik két tagja írja alá. aláírásával látja el.

3.4. A Közgyűlést az elnökség határozata alapján az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Az összehívó határozhat az ülésnek a székhelytől eltérő helyen való megtartásáról is. A Közgyűlés helyszínét elegendő megjelölni a közgyűlési meghívóban. A Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

3.6. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés 15 napon belül, az eredeti meghívóban megjelölt időpontra összehívható. Ez az ülés az eredeti meghívóban megjelölt napirendi pontok tekintetében a megjelenek számától függetlenül határozatképes. Az erre történő figyelmeztetés az eredeti meghívó kötelező tartalmi eleme. A határozatképtelen és a megismételt Közgyűlés egy napon is megtartható.
A Közgyűlés a Szövetség székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat az ülésnek a székhelyet magában foglaló megye (főváros) területén, vagy a Szövetség működésével, tevékenységével kapcsolatos szempontok figyelembe vételével bármely magyarországi megye területén történő megtartásáról.

3.8. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
A rendes Közgyűlés napirendjén szerepelnie kell:
 Az elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról.
 Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek.
 A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének teljesítéséről, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és a Szövetség gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási szabályait.
 Az elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről.
A fenti kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal postára kell adni. hét munkanappal a tagoknak meg kell kapniuk.

3.11. A Közgyűlést a Szövetség elnöke, vagy az elnökség által felkért levezető elnök vezeti.
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető elnöke és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.

3.14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv- hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát (ha lehetséges, személyét) ;
f) a meghozott határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát.

XIII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
5. A gazdálkodás egyéb szabályai:
 Ha a Szövetség befektetési tevékenységet végez befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően fogad el.
 A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 A költségvetés egyes tételei közötti évközi átcsoportosításokat, amennyiben azt a feladatok indokolják, az elnökség határozhatja el, melyről a legközelebbi Közgyűlésen be kell számolnia.
 Az elnökségi határozat alapján a Szövetség tagszervezeteit anyagi erejéhez mérten meghatározott célokra pályázat vagy egyedi elbírálás alapján – pénzbeli támogatásban részesítheti. A támogatás cél szerinti felhasználását, szabályszerűségét, minőségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.