Nemzeti Civil Alapprogram

Az alábbiakban részleteket közlűnk a Nemzeti Civil Alapprogramra vonatkozó törvény tervezetéből. A törvénytervezet teljes szövege elolvasható a NIOK portálján:

 

http://www.nonprofit.hu/hirek/egyhir/126098.html. 

 

Az Alapprogram célja 

 

1. § (1) A Nemzeti Civil Alapprogram (a továbbiakban Alapprogram) a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek működéséhez és tevékenységéhez biztosít központi költségvetési támogatást.

(2) Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetők kifizetések:

a) civil szervezetek működési támogatása;

b) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;

c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások és monitoring tevékenység, nyilvántartási feladatok támogatása;

f) civil szférával kapcsolatos oktatási, tanácsadó, segítő, szolgáltató tevékenység és intézmények támogatása;

g) civil szférát bemutató kiadványok, szakmai elektronikus és írott sajtó támogatása; 

 

 


 

Az Alapprogram pénzügyi forrása 

 

2. § (1) Az Alapprogram céljainak megvalósítását a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetének “Nemzeti Civil Alapprogram” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzata szolgálja, amellyel a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) e törvény előírásai szerint rendelkezik.

(2) Az Alapprogram bevételei:

A) változat

a) a megelőző költségvetési évben magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett összeg 1%-ának megfelelő forrás, csökkentve azt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4.§-ában megjelölt kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal,

B) változat

a) a megelőző költségvetési évben magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett összeg 1%-ából, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 1%-os tv.) 4.§-ában megjelölt kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg, de legalább a megelőző költségvetési évben magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett összeg 1%-ának megfelelő összeg, csökkentve azt az 1%-os tv. 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal.

b) jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek önkéntes befizetései, adományai,

c) költségvetési céltámogatások,

d) jogszabályban meghatározott egyéb bevételek.. 

 

 


 

Az Alapprogram szervezete 

 

(2) A Tanács tizenhét tagból áll, amelynek öt tagját a miniszter – két tag esetében az Országgyűlés illetékes szakbizottsága (továbbiakban bizottság) egyetértésével – saját hatáskörében jelöli ki és bízza meg. A Tanács tizenkét tagját a civil jelöltállítási rendszer az e törvény 12-13. §-ában meghatározott módon választja. A Tanács elnökét a Miniszter a bizottság egyetértésével, a Tanács javaslata alapján a Tanács tagjai közűl kéri fel. 

5. § (1) A Kollégiumok az Alapprogram regionális és civil szakmai szempontok alapján szerveződő operatív döntéshozó szervei. A Kollégiumok a Tanács által meghatározott támogatási elvek, módok, arányok szerint döntenek a kedvezményezettek támogatásáról, vagy pályázatok kiírásáról, illetve azok elbírálásáról.

(2) A Kollégiumokat a Tanács javaslata alapján a miniszter hozza létre.. 

A civil jelöltállítási rendszer 

12. §(1) A civil jelöltállítási rendszeren keresztül az országos civil szervezetek a Tanács 5 tagját választják meg. A civil jelöltállítási rendszeren keresztül kell továbbá megválasztani a Tanács régiónkénti 1-1 tagját is. 

(2) Az egyes Kollégiumok létszámát és összetételét a Miniszter az e törvény 5. § (2) bekezdésének szabályai szerint határozza meg. A Kollégiumok civil delegált tagjait a civil jelöltállítási rendszeren keresztül kell megválasztani.