Elkészült a List of Issues

Az ENSZ Bizottság második alkalommal ellenőrzi Magyarországot az ENSZ Egyezményben foglalt, a fogyatékos személyek emberi jogainak érvényesülése kapcsán. Munkáját a Civil Koalíció segíti, melynek tagja az AOSZ jogásza, dr. Kálozi Mirjam is.

 

Mint azt már korábban hírül adtuk, az Autisták Országos Szövetsége 2016 decembere óta részt vesz a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) koordinálásával működő Civil Koalíció munkájában. A koalíció a Magyarország által 2007-ben ratifikált, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (angol rövidítéssel: CRPD) gyakorlati érvényesülését elemzi, és a monitoring eljárást végző ENSZ Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) jelzi észrevételeit. A Bizottság második alkalommal ellenőrzi Magyarországot az ENSZ Egyezményben foglalt, a fogyatékos személyek emberi jogainak érvényesülése kapcsán.

 

A Civil Koalíció legutóbb olyan anyagot készített el, amely az egyezményhez kapcsolódóan feltárja a magyar jogi szabályozás azon területeit, amelyek nincsenek teljes összhangban a nemzetközi egyezmény rendelkezéseivel. Ezen észrevételeket rövid, tényfeltáró dokumentumban foglalta össze a koalíció, s lehetősége nyílt az ENSZ Bizottságnak továbbítani azt. Egyúttal javaslatot tett a Bizottságnak, hogy a magyar kormánynak milyen kérdéseket tegyen föl, amelyek rávilágíthatnak az egyezmény magyarországi gyakorlati érvényesülésének esetleges hiányosságaira. Ez a dokumentum az alábbi linken tekinthető meg angol nyelven: https://www.feszt.eu/projektjeink/nemzetkozi-egyezmenyek-monitorozasa/dokumentumtar/

 

Ezt követően a koalíció küldöttei 2017. március végén személyesen is kiutaztak Genfbe, hogy szóban is megvitassák a Bizottság tagjaival a kiküldött dokumentumban felvetett problémákat. A személyes jelenlét azért bírt jelentőséggel, mert így a Bizottság közvetlenül, a civil társadalom képviselőitől szerezhetett információt a magyarországi állapotokról, s ezzel nagy hatást lehetett gyakorolni a Bizottság által elkészített, a magyar kormánynak címzett kérdéssor (List of Issues) tartalmára, ami Magyarország ellenőrzésének alapját képezi.

 

  1. május 1-jén aztán a Bizottság közzétette kérdéseit: a List of Issues kérdéseire a magyar kormánynak 2018. márciusáig kell válaszolnia és elkészítenie a jelentését. A kérdéssort angol és magyar nyelven itt lehet megtalálni:

https://www.feszt.eu/projektjeink/nemzetkozi-egyezmenyek-monitorozasa/dokumentumtar/

A Civil Koalíció eddigi tevékenységét és elért eredményeit értékelő cikk magyar nyelven itt olvasható:

https://www.feszt.eu/hir/egyutt-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-jogaiert-az-ensz-ben-uton-a-cselekvesi-terv-kidolgozasa-fele/

 

A Civil Koalíció munkája mindezzel még nem ért véget, ugyanis egyes tagjai a számukra kiemelten fontos, eddig feltérképezett problémákra a különböző egyeztető fórumokon keresztül próbálnak megoldást találni és javaslataiknak érvényt szerezni: az OFT és az Emberi Jogi Kerekasztal Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportja. (http://emberijogok.kormany.hu/fogyatekossaggal-elok-jogaiert-felelos-tematikus-munkacsoport) stb. További közös célja a koalíciónak, hogy egy, a 2010-es Civil árnyékjelentéshez hasonló, részletesen kidolgozott jelentést készítsen.

 

E munkában az AOSZ nagy hangsúlyt fektetett az autizmussal élők számára kiemelten fontos problémák képviseletére, amellyel kapcsolatban a teljesség igénye nélkül kiemelendő, hogy ennek hatására az ENSZ bizottság kérdést intézett a magyar kormányhoz az alábbi tárgykörökben:

 

  • A bizottság megállapítása szerint az autizmussal élő gyermekek családból való kiemelése gyakori jelenség, így a Bizottság Magyarországtól információt kért arra vonatkozóan, hogy tervezi-e ezen eljárás megszűntetését? Továbbá tájékoztatást kért a Bizottság minden olyan kormányzati intézkedésről is, amelynek célja a fogyatékos gyermekeket nevelő családok támogatása és a fogyatékos gyermekek családban való nevelkedésének biztosítása. (CRPD 7. cikk)
  • A szociális intézményekben elhunyt fogyatékos személyek haláleseteinek kivizsgálásáról is tájékoztatást kért a bizottság, hiszen információi szerint erre vonatkozó független vizsgálati eljárás nem létezik ma Magyarországon. (CRPD 10. cikk)
  • A támogatott döntéshozatal bevezetésével kapcsolatban is kérdéseket intézett a Bizottság a magyar Kormányhoz sürgetve, hogy a gondnoksági rendszert váltsa fel a támogatott döntéshozatal, továbbá a hivatásos támogatók által egyidejűleg támogatható támogatott személyek maximális számát (45 fő) csökkentsék. (CRPD 12. cikk)
  • A Bizottság azt is szorgalmazza, hogy a kormány számoljon be arról mit tett annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek az egészségügyi ellátásokat – beleértve a mentális egészségügyi szolgáltatásokat is – tájékozott és önkéntes beleegyezésük folytán vehessék igénybe, továbbá milyen kormányzati intézkedések történtek azért, hogy a fogyatékos személyekkel szembeni kényszer és korlátozó intézkedések beszüntetésre kerüljenek: kényszerelhelyezés pszichiátriai intézményben; kényszergyógykezelés; kémiai, fizikai korlátozó intézkedések. (CRPD 14-15 cikk)
  • A Bizottság az intézményi kiváltás folyamatának állásáról, a fogyatékos személyek önálló életvitelét és közösségbe való befogadását elősegítő közösségi alapú szolgáltatások megteremtésének helyzetéről is tájékoztatást kért a kormánytól. (CRPD 19. cikk)
  • Rákérdezett arra is, hogy a kormány milyen intézkedésekkel segíti az inkluzív oktatás feltételeinek megteremtését, és hogy elegendő forrás áll-e rendelkezésre a fogyatékos gyermekek egyéni igényeinek megfelelő iskolai ellátására, beleértve az iskolai utaztatás kérdését is, továbbá a tanárok és egyéb oktatásügyi dolgozók képzése során fektetnek-e hangsúlyt az inkluzív oktatási célok elérésére. (CRPD 24. cikk)
  • A Bizottság arra is kíváncsi volt, hogy az egészségügyi szakemberek milyen kötelező és rendszeres képzést kapnak a fogyatékossággal élő emberek emberi jogairól. (CRPD 25. cikk)
  • Végül a Bizottság tájékoztatást kért minden olyan lépésről is, amely a fogyatékosság minősítésének és a szükséges támogatásoknak az egyezménnyel való összhangjának megteremtését szolgálta, továbbá a fogyatékos emberek és családtagjaik fogyatékossággal összefüggő kiadásainak kompenzálására elkülönített forrásokról. (CRPD 28. cikk)

 

A munka tehát folytatódik, és az eredményekről igyekszünk mielőbb tájékoztatást nyújtani.

Dr. Kálozi Mirjam