ENERGIAÁRAK

2022. augusztus 1-jétől a kedvezményes energiaárak csak a kormányrendeletben megszabott átlagfogyasztásig (2523 kWh/év áram, 1729 m3/év gáz) járnak a lakossági fogyasztóknak. Efelett piaci áron kell megfizetni az energiaárakat, amely nem csak az autizmusban érintett családoknak okoz nehézséget, de az autista személyeket ellátó intézményeket is bizonytalan helyzetbe taszítják a megemelt árak.

2022. július 22-én megjelent a Magyar Közlönyben a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról.

Villamosenergia-szolgáltatás

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-től felhasználási helyenként

 • 2523 kWh/év fogyasztásig kedvezményes (rezsicsökkentett) áron
 • 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.

Jelenlegi árak: 

2523kWh/év fogyasztásig: 

 • A1  árszabás esetén 36 Ft/kWh
 • B és B Komfort árszabás (vezérelt, azaz éjszakai és vezérelt, 12 óra felfűtési idővel) esetén 23 Ft/kWh 

2523kWh/év fogyasztás felett:

 • A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh
 • B és B Komfort árszabás (vezérelt, azaz éjszakai és vezérelt, 12 óra felfűtési idővel) esetén  60,935 Ft/kWh

A fogyatékossággal élő személyek energiafogyasztása után jár majd többletkedvezmény, de az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza majd meg, a részletszabályokat még nem hirdették ki.

A nagycsaládos kedvezmény csak földgázellátás esetében vehető igénybe, villamosenergia estetében nem.

Részletes tájékoztatás az MVM Next honlapján érhető el.

2022. augusztus 09-én megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 134. számában a Kormány 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról.

A rendelet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti, társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszközök – elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor – használóinak, illetve a velük egy háztartásban élőknek biztosít kedvezményeket a lakossági villamosenergia szolgáltatás keretében, és szabályozza a kedvezmény igénylésének módját.

Földgázszolgáltatás

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől 

 • 1729 m3/év fogyasztásáig kedvezményes (rezsicsökkentett) áron, jelenleg vagyis 102 forint/m3
 •  1729 m3/év fogyasztása felett mindenkori versenypiaci áron, jelenleg 747 forint/m3

vételezhetnek földgázt.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

A fogyatékossággal élő személyek energiafogyasztása után jár majd többletkedvezmény, de az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza majd meg, a részletszabályokat még nem hirdették ki.

A nagycsaládos kedvezmény az eddigiek szerint vehető igénybe. A részletekről  a Magyar Államkincstár honlapján ITT lehet tájékozódni.

A kérelem valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálaton, illetve Magyarország valamennyi Kormányablakában benyújtható.

Részletes tájékoztatás az MVM Next honlapján érhető el.

2022.08.04.

Védendő fogyasztó/felhasználó

Mit jelent a „védendő fogyasztó/felhasználó” jogintézmény?

A „védendő fogyasztó/felhasználó” kategória nem új intézmény: az Európai Unió előírásai alapján került bevezetésre több, mint egy évtizede. Magánszemélyeknek jelent bizonyos kedvezményeket, melyek csak egy felhasználási helyen gyakorolhatók. A villamosenergia és a gázszolgáltatás tekintetében védendő fogyasztókról, a vízközmű ellátás tekintetében védendő felhasználókról beszélünk.

A védendő fogyasztók/felhasználók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, ezek azonban a jelenlegi villanyáram- és gáz rezsiár-emelés (lásd: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról, 2022.08.05. óta hatályos jogszabály) vonatkozásában nem eredményeznek engedményt, a szolgáltatások árát meg kell fizetni!

Minden esetben egyénileg kell mérlegelni, hogy a védendő fogyasztót/felhasználót megillető jogosultságok közül melyeket érdemes igénybe venni. Az aktuális szabályozásról az MVM Next honlapján célszerű tájékozódni.

A védendő fogyasztó/felhasználónak két típusa van:
A) szociálisan rászoruló
B) fogyatékossággal élő

A) Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
a) időskorúak járadékában részesül,
b) aktív korúak ellátására jogosult,
c) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
d) ápolási díjban részesül,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
g) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,
h) a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CIII. törvény) szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,
i) gyermekek otthongondozási díjában részesül.

B) Autista személyként fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az,
– aki fogyatékossági támogatásban részesül, melyet a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával igazolhat (Fontos: autizmussal élő fogyatékos személyként tehát kizárólag a fogyatékossági támogatásra való jogosultság alapozhatja meg a fogyatékkal élő védendő fogyasztói/felhasználói státusz megszerzését!)
– akinek vagy a vele közös háztartásban élő személynek az életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból vagy földgáz-ellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása, vagy a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése vagy felfüggesztése

A jogosulti kör mindhárom szolgáltató (villanyáram, gáz, víz) esetében megegyezik.
Aki mindkét jogosulti kategória (A-B. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.
A fogyatékossággal élő védendő fogyasztói/felhasználói kör a fent leírtaknál szélesebb körű, ám kizárólag a fentiek vonatkoznak az autizmussal élőkre!

A szociálisan rászoruló fogyasztók az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe: 

1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék) mindhárom szolgáltató (áram, víz, gáz) esetében:

 • a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben ki kell egyenlíteni
 • 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető
 • részletfizetés: az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap)
 • fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap

2. Előrefizető mérő (csak áram és földgáz szolgáltatásnál vehető igénybe!)

Jogosultsági feltételei: 

 • a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét;
 • amennyiben a szociálisan rászoruló védendő fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további vételezést a szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
 • a szociálisan rászoruló védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha – a fentiek szerinti felajánlás alapján – a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja (“kikapcsolási védelem”);
 • a szolgáltatásból már kikapcsolt – a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő – fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését.
 • A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról. 

A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani). 

Szükséges-e orvosi, szakértői vizsgálat a védendő fogyasztó/felhasználó státusz megállapításához?

A védendő fogyasztó/felhasználó nyilvántartásba vételi eljárás során nem kerül sor külön szakértői vizsgálatra, ám a 3. pontban megjelölt igazolások beszerzése a jogosultsági feltételt megállapító közigazgatási szerv és a kezelőorvos/háziorvos előzetes közreműködését teszik szükségessé!

Hogyan lehet igényelni a védendő fogyasztó/felhasználó státus megállapítását? 

Írásbeli kérelmet kell benyújtani – személyesen vagy postai úton – az adott víz-, áram- vagy földgáz közműszolgáltatónál, hogy az védendő fogyasztóként/felhasználóként vegye nyilvántartásba az igénylőt.

A regisztrációhoz szükséges adatlapok beszerezhetőek a szolgáltatók ügyfélszolgálatain vagy letölthetőek a honlapjukról.(A szolgáltatók maguk is kiküldenek erről tájékoztatót, ha az ügyfélnek fizetési hátraléka keletkezik.)

Ahhoz, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót a saját kérelmére a nyilvántartásába felvegye, az alábbi lépések szükségesek: 

 1. adatlap fogyasztóra/felhasználóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 2. az adatlapot ki kell töltetni a védendő státuszra jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően az önkormányzat jegyzője vagy a Magyar Államkincstár), fogyatékossággal élő esetében az adatlap egy részét a kezelőorvos vagy a háziorvos kell, hogy kitöltse;
 3. a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

Megjegyzések:

FONTOS tehát hangsúlyozni, hogy a szociális rászorultságra való hivatkozás esetén a regisztrációs adatlap kitöltését maga az igénylő, továbbá a rászorultságot megalapozó körülményről határozatot kiállító szerv végzi, míg fogyatékosság fennállására hivatkozással a regisztrációs adatlap kitöltését az igénylő, a fogyatékossági támogatást megállapító szerv, továbbá az igénylő kezelőorvosa vagy házirovosa végzi.

FONTOS, hogy a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek), ám azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra!

FONTOS továbbá, hogy a védendő fogyasztói/felhasználói státuszt megalapozó körülmények változását (pl. az érintett már nem kap fogyatékossági támogatást, GYOD-ot stb.)mindig 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónak, továbbá ha a fogyasztó/felhasználó új lakcímre költözik, akkor a bejelentés mellett vagy azt követően új kérelmet kell benyújtani, hogy az új fogyasztási helyen is igénybe vehesse a védendő fogyasztó/felhasználó számára nyújtott kedvezményeket.

Mit lehet tenni, ha a közműszolgáltató jogsértő módon megtagadja a védendő fogyasztói/felhasználói nyilvántartásba vételt?

Meg kell kísérelni írásban a vitarendezést a szolgáltatóval, de amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az újabb elutasító válasz kézhezvételét követő 15 napon belül, vagy ha nem érkezik válasz, akkor a vitarendezésre irányuló fogyasztói levél szolgáltató általi kézhezvételét követő 15 napon belül  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat panasszal az érintett. Fontos tehát, hogy a vitarendezést igazolható módon (tértivevényes levél formájában) kíséreljük meg!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a hazai energia- és közszolgáltatások piacának szabályozó hatósága, a nemzetgazdaság stratégiai jelentőségű ágazatait felügyeli. Weboldalukon bővebben olvashatnak

Jogszabályok