Tanulságos esetben született döntés az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt

Az autista kisfiút több mint két éven keresztül nem látták el állapotának megfelelően a helyi iskolában, nem kapta meg a számára előírt fejlesztéseket, nem foglalkozott vele autizmus ismeretekkel bíró szakember, melynek következtében fejlődése megtorpant. A szülők többször jelezték az iskola és a pedagógiai szakszolgálat számára problémáikat, de az illetékesek részéről megfelelő intézkedések nem történtek, így a szülők megelégelve a helyzetet végül az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (továbbiakban: EBH vagy Hatóság) fordultak, ahol vizsgálat indult az ügyben.

A Hatóság tárgyalást tartott, és meghallgatta mind az AOSZ megbízott ügyvédje által képviselt panaszost, mind a bepanaszolt személyeket a tényállás tisztázása érdekében. Az eljárásba bevonásra került nemcsak a helyi iskola, hanem az iskola fenntartója a KLIK, valamint a pedagógiai szakszolgálat is. Végül a Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vontak mindegyike megsértette a kisfiú egyenlő bánásmódhoz való jogát, az iskola illetve az illetékes pedagógiai szakszolgálat azért, mert a kisfiú számára előírt a fejlesztéseket nem biztosította, a KLIK pedig azért, mert – bár erre jogszabály kötelezte – nem biztosította a kisfiú számára a kijelölt oktatási intézménybe való eljutás feltételeit. Az ügy tényállása viszonylag bonyolult volt, és a leírtakon kívül egyéb jogsérelmek is megállapításra kerültek, ám jelen írásban minden részletet hosszadalmas volna feltárni.

Az eset kapcsán csupán arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy az iskola az autista gyermek számára a szakértői véleményben előírt fejlesztéseket minden esetben köteles biztosítani, ehhez autizmus ismeretekkel rendelkező, megfelelő végzettségű személyt alkalmazni, továbbá ha a gyermek számára kötelező felvételt biztosító intézmény a lakóhelytől távol található, akkor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 76.§ (7) bekezdése alapján az iskolába való bejutásról az iskola fenntartója – a KLIK illetékes tankerülete – köteles gondoskodni. Ha mindez nem valósul meg, úgy az EBH gyakorlata és a konkrét esetben feltárandó tényállás alapján az ellátásra köteles intézmény(ek) vonatkozásában megállapíthatóvá válik a jogsértő magatartás, mely szankciót von maga után.

Jelen esetben az EBH – a jogsértés megállapításán túl – az elmarasztalt szerveknek megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, továbbá az anonimizált, jogerős határozatát 45 napig a Hatóság internetes oldalán közzétette. (A jogeset jelenleg ezen a linken olvasható: http://egyenlobanasmod.hu/article/view/ebh-113-2014)

Fontos megjegyezni, hogy az EBH internetes oldalán a jogesetek címszó alatt több fogyatékossággal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést megállapító határozat is olvasható, melyekre ha valaki hasonló helyzetbe kerül a jogsértővel szemben hivatkozhat. Sokszor már ez a hivatkozás elegendő ahhoz, hogy az adott személyeket, szerveket (iskola, fenntartó, pedagógiai szakszolgálat stb.) a jogszerű magatartás tanúsítására bírjuk, nem feltétlenül szükséges az EBH előtt ténylegesen eljárást indítani. Ám ha a jogsértő állapot e jogesetekre való hivatkozás ellenére továbbra is fennáll, úgy a Hatóság eljárása hatékony eszköz lehet a szülő kezében, például az iskolával szemben.

Az EBH eljárásáról tudni kell, hogy minden olyan esetben vizsgálódhat, amelyben a panaszos valószínűsíti, hogy valamely védett tulajdonsága miatt őt hátrányos megkülönböztetés éri vagy érte. Ez a védett tulajdonság jelen esetben a kisfiú autizmusa (fogyatékossága) volt. A gyermeket ért jogsérelem miatt természetesen a szülő jogosult a Hatóság előtt eljárást kezdeményezni. A panasz megtehető írásban és személyesen a hatóságnál szóban is. Az eljárás megindításához elegendő az, ha az egyenlő bánásmód sérelmét – a hátrányos megkülönböztetés megtörténtét – a panaszos csak valószínűsíti, a bepanaszoltnak – ha mentesülni kíván – kell azt bizonyítani, hogy nem követett el jogsértést vagy az adott helyzetben nem volt köteles az egyenlő bánásmód követelményének megtartására. (A Hatóság tevékenységéről és az eljárás kezdeményezés módjáról és feltételeiről bővebben az EBH honlapján lehet olvasni, tájékozódni. www.egyenlobanasmod.hu)

 Az EBH oldalán megjelent esetleírást pdf formátumban itt olvashatják,