Bejegyzés dátuma. 2018. szeptember 24.

Ti elmondtátok, mi képviseljük! – “Semmit rólunk, nélkülünk!”

Az elmúlt időszakban az ország több pontján is lehetőségük volt a tagszervezeteknek arra, hogy jelezzék, milyen területeket érintsen az AOSZ, amikor Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) Középtávú Intézkedési Tervében javaslatokat fogalmaz meg az autizmussal kapcsolatos érdekvédelemben.

Az AOSZ törekvése, hogy a Semmit rólunk nélkülünk elve alapján magukkal az érintettekkel, az őket képviselő tagszervezeteivel közösen határozza meg az érdekvédelmi célokat.
Az elmúlt időszakban arra kértük autista társainkat, és a támogatásukban szerepet vállaló szervezeteket, személyeket, hogy ezen a weboldalon elérhető táblázatban jelenítsék meg észrevételeiket, javaslataikat. A javaslatokat tartalmazó táblázatot 2018. augusztus 20-ig küldhették meg a lobby@esoember.hu címre.
Az AOSZ összegyűjtötte és rendszerezte a beérkező információkat, amit 2018 őszén megküld a felelős államtitkárság számára annak érdekében, hogy a valós szükségleteken alapuló kezdeményezések bekerüljenek a következő 3 éves ciklus fejlesztéseit meghatározó következő Középtávú Intézkedési Tervbe.

A következő táblázat rendszerezve tartalmazza az intézkedések sokféleségét, közösségi oldalunkon indított szavazásban Ön dönthet, a mintegy 66 pontban sorolt intézkedések priorizálásáról, fontossági sorrendjéről!

Számítunk támogató közreműködésükre!

Javaslatok összesítése

1. Magyarországi Autizmus Monitoring Hálózat létrehozása az autizmus spektrum zavarok diagnosztikájával foglalkozó egészségügyi és pedagógiai szakszolgálati intézmények bevonásával, az autizmus spektrumzavar diagnózissal rendelkező személyek adatainak feldolgozása
2. A felsőoktatás minden olyan szegmensében, ahol lehetséges az autizmus spektrumzavarral, vagy más fogyatékossággal való találkozás érzékenyítő foglalkozások megtartása, egységes tematika szerint speciális ismeretek nyújtása (a tananyag kidolgozásába az ELTE BGGYTF és az AOSZ bevonható)
3. Gyakorlati képzés: kötelező hospitálás bevezetése a tanító és tanárképzésben fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményben
4. Érzékenyítő programok rendszer-szintre emelése: azokban a többségi osztályokban, csoportokban (óvoda, általános és középiskola) ahol autizmussal élő, vagy más fogyatékossággal élő személyt integrálnak legyen lehetőség (és talán kötelezettség) az érzékenyítő programok tanév eleji, félévi és tanév végi megtartására. Ehhez szükséges az animátor hálózat megfelelő kapacitása (felkészítés, pénzügyi fedezet, koordináció).
5. Tájékoztató anyagok és filmek készítése és vetítése a többségi intézményekben (osztályfőnöki órák)
6. Óvodák és alapfokú oktatási, nevelési intézmények szülői közösségeinek bevonása az érzékenyítésbe
7. Az AOSZ és a FESZT-ben együttműködő társszervezetek animátor és mentor szülő hálózatainak célzott támogatása, fejlesztése
8. Animátor és érzékenyítő programok kiterjesztése a szociális és egészségügyi rendszerekre (kötelező képzésbe való integrálás – pl. diploma megújító továbbképzések) azokon a helyeken, ahol autizmus spektrum zavarral élő, vagy más fogyatékos személyt látnak el.
9. Lépéseket szükséges tenni az autizmus specifikus kortárssegítői programok rendszerszintű, kialakítására, működtetésére az oktatási rendszer minden szintjén (óvodai neveléstől a felsőoktatásig)
10. A védőnői hálózatban olyan szűrőrendszer beépítése, amely alkalmas az autizmus spektrumzavarok korai felismerésére (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised (M-CHAT-R™)
11. Folytatni kell az egészségügyi rendszer egészét érintő továbbképzési programok kidolgozását és minél szélesebb körű bevezetését (autizmus tudás kötelező, megújító képzésekbe történő beépítése)
12. Autizmus barát ellátórendszer kialakítása – aut.spec. módszertani tudás, segítő eszközök alkalmazása az alap- és szakellátási praxisban (szakértői team, vagy legalább egy kiképzett kolléga, augmentatív (AAK) eszközök beszerzése, előállítása, használata)
13. Kerüljenek be a támogatási körbe olyan eszközök, amelyek az autizmussal élők és az egyéb kommunikációs deficittel élő emberek számára az egyetlen lehetőséget jelentik a kommunikációra. (Tablet, okostelefon) (referencia: DATA projekt – http://data.aosz.hu/)
14. Biztosítani kell a hozzáférést a szolgáltatások-hoz – speciális igényeket is kielégítő támogató szolgálat (kíséréssel), az intézményekbe történő eljutás egyéb lehetőségeinek támogatása.
15. A fejlesztő központok megfelelő kapacitása és az egyenlő esélyű hozzáférés (területi lefedettség) érdekében – szakmai, személyi, módszertani, infrastrukturális feltételek fejlesztése.
16. Rugalmas ellátási formák kialakítása, bevezetése az igénybevevők szükségleteire válaszolva. (pl. otthoni ellátás, integráció előkészítő-jellegű foglalkozás)
17. Tudományosan igazolt, autizmus-specifikus korai intervenciós programok meghonosítása, elérhetővé tétele szükséges a hazai gyakorlatban.
18. Tájékoztató kiadvány készítése és hozzáférhetővé tétele az autizmus spektrum zavar diagnózist kapott családok számára az elérhető ellátásokról
19. Pedagógusok és pedagógiai asszisztensek motiválása a pályán maradás és a pályára lépés érdekében (bérezés, plusz juttatások)
20. Utazó gyógypedagógusok folyamatos képzése, továbbképzése, (a diploma megújító, 7 éves továbbképzések körébe be kell vonni az autizmus specifikus képzéseket), támogatni kell a rendszeren belüli tudásmegosztást
21. Képzési és továbbképzési rendszer átgondolása – több autizmus-specifikus gyakorlati hely bevonása a pedagógus képzésbe
22. A speciális (szegregált) rendszerekből az integrált, inkluzív intézmények irányába történő átvezetés támogatása (vegyes formák, intézményközi együttműködések, utazó gyógypedagógusok bevonása). Jó gyakorlatok közzététele.
23. Meg kell vizsgálni, hogy az autizmussal élő gyermekek, tanulók inkluzív nevelése-oktatása milyen szakmai-szervezési feltételek mellett biztosíthatók (pl. szatelit-modell, autizmus-erőforrás bázis, képzett árnyékpedagógus stb.)
24. Elérhetővé kell tenni az általános-és középiskolai kerettantervek autizmus-specifikus adaptációjához szükséges módszertani útmutatókat.
25. Támogatott foglalkoztatási modellek elterjesztése, ezek tanulságaira építő szakképzési és felnőttképzési modellek adaptálása. Országos jó gyakorlat gyűjtés, a jó gyakorlatok hivatalos képzési modellek formájában történő elterjesztése.
26. A tananyagok és oktatási módszerek autizmus specifikus átdolgozása https://salvavita.hu/allaskeresoknek/munkahelyi-gyakorlat/
27. Fontos, hogy a releváns képzésekben – pl.: pedagógus, szociális és egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók gyógypedagógiai alapismereteket és autizmus-specifikus ismereteket is elsajátítsanak – mind elméletben, mind gyakorlatban. Ehhez változtatni kell a felsőoktatási képzési követelményeken, új gyakorlati helyeket kell bevonni.
28. Pozitív diszkrimináció alkalmazása a hiányszakokra jelentkezők mellett az autizmus szakirányú képzés területére jelentkezők számára is.
29. A fogyatékos fiatalok felsőoktatásban való részvételének elősegítése és lemorzsolódásuk megelőzése érdekében egyénre szabott komplex szolgáltatásokat kell kidolgozni és bevezetni, meg kell teremteni a fogyatékosságügyi koordinátorok országos hálózatát, tevékenységüket ajánlásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával kell segíteni (1653/2015. (IX. 14.) Korm. Határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről) – az ELTE és BME működő modelljének kiterjesztése az autizmussal élő hallgatók támogatására
30. Ágazatközi munkacsoportot kell létrehozni az autizmus specifikus augmentatív és altenatív kommunikáció oktatás bevezetése feltételrendszerének, ütemezésének, valamint a szükséges képzések, tananyagok, módszertan rendszerének kidolgozása érdekében
31. Tanító, óvó, tanár képzésben a szakmai gyakorlatok egy részében – szakiránytól függetlenül – kötelező elem legyen egy autizmussal élő tanulókat ellátó gyógypedagógiai intézményben végzett hospitálás, a megfigyelések hospitálási naplóban végzett rögzítése.
32. Az autizmus spektrum zavarral élő emberek foglalkoztatási sztenderdjeinek kidolgozása szükséges, különös tekintettel a minimális feltételekre (autizmus specifikus munkakörnyezet, rugalmas munkarend, segítő eszközök). Fontos, hogy integrálni kell a már sikeresen futó programok tapasztalatait! (http://www.kockacsoki.hu/autizmus-programok/programok-autista-fiataloknak )
33. Nappali szociális ellátó intézmények szerepének újragondolása a foglalkoztatás előkészítése, mentorálása és koordinálása terén, munkáltatók érzékenyítése és motiválása a fogyatékossággal élő fiatalok alkalmazásával kapcsolatban.
34. Távmunka végzés pályázati támogatása (eszközbeszerzés, képzés), munkába való eljutás támogatása (támogató szolgálatok megerősítése)
35. Munkába állás és munkahely megtartás mentori támogatása a jelenlegi intézményrendszer átstrukturálásával
36. Az autizmussal élő emberek foglalkoztatásának növelése érdekében el kell terjeszteni az autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatási modellt http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/05/ATF_-K%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf
37. Integráció minimális feltételeit összefoglaló ajánlások, szakmai sztenderdek kidolgozása a szociális ellátások területén
38. A bentlakásos szociális intézményekben lehetővé kell tenni az autizmus spektrum zavarral élő személyek felderítését (szűrés) és diagnosztizálását, ezt követően ellátásukat a diagnózisnak megfelelő feltételekkel kell megszervezni
39. Integrált bölcsődei ellátás feltételeinek megteremtése (személyi és tárgyi feltételek)
40. Az otthon ápolást végző családtag támogatása
41. Autizmus specifikus személyi segítés, otthon segítés személyi és módszertani feltételeinek megteremtése pl.: http://www.fecske.kezenfogva.hu/ , időszakos felügyelet biztosítása
42. Módszertani központok létrehozása az autizmus spektrumzavarral élő emberek nappali ellátásának fejlesztésére, kapacitás bővítés a megfelelő területi lefedettség biztosítására
43. Hálózatok építése és az ellátásban résztvevő intézmények kommunikációjának, információ cseréjének támogatása direkt és indirekt eszközökkel (átvezetési tervek, fórumok, tapasztalatcserék)
44. A fejlesztés során fontos cél, hogy a területileg egyenlőtlen autizmus-specifikus ellátás az intézményekbe való eljutás segítésével elérhetőbbé váljon. Ennek érdekében szakmai – módszertani, személyi és infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Különösen nagy gondot jelent az autizmussal élő személyek kísérése, a személy számára biztonságot nyújtó, kiszámítható környezet és segítő eszközök biztosítása.
45. A fejlesztésnek a bölcsődétől a munkahelyekre történő eljutásig minden szegmenst érintenie kell
46. A diagnosztika és a szakértői tevékenység területén dolgozó szakemberek autizmus-specifikus ismereteinek bővítése, szükség esetén külső szakértők bevonása
47. Sérülés-specifikus akadálymentesítés biztosítása a vizsgálatok során
48. Meg kell teremteni a civil fenntartású intézmények folyamatos és biztonságos működésének financiális feltételeit
49. Biztosítani kell az egyéni vagy kiscsoportos mentorálást a társadalomba való beilleszkedés érdekében. Ehhez fejleszteni kell a nappali ellátást és a személyi segítő szolgáltatást, szorgalmazni kell az intézmények, szakemberek szorosabb együttműködését
50. Az önálló életre nevelést az oktatás területén prioritásként kell kezelni, a tantervbe be kell építeni.
51. Támogatni kell az érintetteket képviselő civil szervezeteket és az autizmus területén dolgozó intézményeket a tájékoztató anyagok kidolgozásában, a meglévő, megfelelő minőségű anyagokat, egyéb információ hordozókat nyilvántartásba kell venni, általános használatukat szorgalmazni kell. Ki kell építeni a teljes életív mentén a tájékoztatási és információs rendszert. Ehhez egy koordináló szervezet kijelölése, a financiális feltételek biztosítása szükséges (AKI, FESZT …)
52. A szülők támogatását eddig többnyire civil szervezetek végezték. Fontos lenne, hogy az autizmus spektrum zavarral élők ellátásában (oktatás, szociális ellátás, egészségügy) folyamatosan elérhető legyen a szülő tanácsadás, szülősegítő szolgáltatás, szülőtréning. Ehhez rendszer szintű beavatkozás szükséges – pl. speciális képzésben részesült iskola pszichológusok alkalmazása, szociális szakemberek ilyen irányú képzése
53. Az intézményes ellátás szünetelése vagy az esetleges krízishelyzetek idején biztosítani kell az autizmus spektrum zavarral élő személyek felügyeletét. Ehhez át kell tekinteni a jelenlegi jogszabályi környezetet és az ellátórendszert. Ahol erre előírás van, ott biztosítani kell a jogok érvényesülését – ha szükséges az intézményi kapacitások fejlesztésével, átstrukturálásával. (Pl.: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmaz erre vonatkozó kitételt: (6) Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – az óvoda, az iskola és a kollégium ellátja a gyermek vagy kiskorú tanuló felügyeletét.)
54. Az autizmus spektrum zavarral élő emberek és az őket támogató, kísérő személyek számára biztosítani kell a kedvezmények igénybevételének leginkább egyszerű módját – ideértve az akadálymentesített elektronikus ügyintézés lehetővé tételét, preferálását. Fontos, hogy az autizmus egész életen át tartó állapot, tehát a kedvezmények időszakos felülvizsgálatának nincs relevanciája
55. A terápiás lovaglás támogatása – ideértve az utazás támogatását (pl. pályázati forrás biztosítása), a szolgáltatók képzését és a speciális feltételek (vizuális támogatás) kialakításának elősegítését.
56. Terápiás úszás és HRG igénybevételének támogatása – ideértve a közlekedés támogatását és a speciális feltételek (vizuális támogatás) kialakítását
57. Sportegyesületek, tömegsport és helyi sportszervezetek érzékenyítése, az autizmussal élőket képviselő civil szervezetek és a sportszervezetek együttműködésének ösztönzése (pályázati konstrukciók), közös rendezvények támogatása
58. Speciális múzeumpedagógiai programok támogatása, kulturális programok, attrakciók akadály-mentesítése, a köz-gyűjteményekben, közművelődési intézményekben dolgozó szakemberek érzékenyítése, számukra továbbképzési lehetőség biztosítása.
59. Kiállítóhelyek virtuális látogathatóságának fejlesztése, támogatása
60. Szálláshelyek személyzetének érzékenyítése, tájékoztató anyagok készítése speciálisan a turisztikai szolgáltatók számára. Az autizmus specifikus szálláshelyek támogatása pl. a közterhek csökkentésével.
61. A mentálhigiénés támogatás mellett a nevelőszülők autizmus specifikus képzése, felkészítése
62. Autizmus-specifikus ellátást nyújtó bentlakásos intézményekben megfelelő férőhely kapacitás biztosítása, az ellátás minőségének biztosítása
63. Az egyetemes tervezés kiterjesztése az autizmus spektrum zavarok területére – autizmussal élő emberek számára jól érthető folyamatábrák, piktogramok és kommunikációs eszközök alkalmazása
64. Képzések és érzékenyítés az újszerű alternatív kommunikációs eljárásokkal kapcsolatban az összes állami ellátórendszerben és közhivatalban (a képzés és érzékenyítés beépítése az éves képzési tervekbe).

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai  az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2019-2021. évekre vonatkozó intézkedési tervéhez című dokumentum teljes egészében olvasható és letölthető IDE kattintva. A beadott javaslatok táblázatba foglalva INNEN letölthetők.

Bejegyzés dátuma: 2018. július 28.

Az Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) 2015 – 2025 évekre szól. Az OFP-hez Magyarország Kormánya határozat formájában 3 évenként Középtávú Intézkedési Tervet (KIT) fogad el, mely biztosítja az OFP-ben foglalt célok elérését. A Középtávú Intézkedési Tervek határozzák meg a Magyarország Kormánya számára a konkrét teendőket, feladatokat, azok megvalósításának határidejét, az ahhoz szükséges forrásokat és a megvalósításért felelős szaktárcákat.

Az AOSZ törekvése, hogy a Semmit rólunk nélkülünk elve alapján magukkal az érintettekkel, az őket képviselő tagszervezeteivel közösen határozza meg az érdekvédelmi célokat.

Jelen időszakban arra kérjük autista társainkat, és a támogatásukban szerepet vállaló szervezeteket, személyeket, hogy ezen a weboldalon elérhető táblázatban jelenítsék meg észrevételeiket, javaslataikat. Kérjük, hogy a javaslatokat tartalmazó táblázatot 2018. augusztus 20-ig küldjék meg a lobby@esoember.hu címre.

Az összegyűjtött, rendszerezett információkat az AOSZ 2018 őszén megküldi a felelős államtitkárság számára annak érdekében, hogy a valós szükségleteken alapuló kezdeményezések bekerüljenek a következő 3 éves ciklus fejlesztéseit meghatározó következő Középtávú Intézkedési Tervbe.

Számítunk támogató közreműködésükre!

A fent említett táblázat excel formátumban IDE kattintva letölthető.

Kérjük, olvassa el a táblázat kitöltéséhez, segítségként készült tájékoztatót, amit IDE kattintva olvashat vagy letölthet.

A felkészülést segítő dokumentumok:

15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) – letölthető pdf formátumban,  a Nemzeti Jogszabálytárban IDE kattintva elérhető.

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről – letölthető pdf formátumban,  a Nemzeti Jogszabálytárban IDE kattintva elérhető.

Országos Autizmus Stratégia 2008-2013. letölthető pdf formátumban.

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai – a CRPD felülvizsgálat során készült összegzés – Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálata nyomán készült javaslatcsomag mellékletének részlete.

Akciókutatás a magyar autizmus ellátórendszer fejlesztéséért című kutatási záróbeszámoló, amely megtalálható az FSZK weboldalán (A zárótanulmány a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001, Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával című, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretén belül készült el. A zárótanulmány jogtulajdonosa a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: 2015.)

A Központi Statisztikai Hivatal által, 2016-ban a Mikrocenzus (kis népszámlálás) során összegyűjtött adatokból készült 8. A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzői című kiadvány, amely elérhető a KSH weboldalán.

A találkozókról szóló beszámoló itt olvasható.

Archív bejegyzések:
Bejegyzés dátuma: 2018. június 08.
Az Országos Fogyatékosságügyi Programban megfogalmazott célok határozzák meg a fogyatékosságügy, az autizmus területén elérni kívánt célokat. A 2015-2025-ig szóló Országos Fogyatékosságügyi Program időszakos felülvizsgálatában az Autisták Országos Szövetsége proaktívan kíván részt venni. A célokat, megoldandó feladatokat tagszervezeteinkkel, és az általunk képviseltekkel közösen szeretnénk meghatározni.
Kedves autizmusban érintett személyek és családok, arra kérünk Titeket, hogy javaslataitokat írjátok meg közvetlenül a lobby@esoember.hu címre vagy keressétek meg vele a hozzátok közel eső AOSZ Info-Pont irodánkat vagy tagszervezetünket.
Figyeljétek ezt a weboldalt és facebook oldalunkat, az AOSZ ezzel kapcsolatos munkájáról folyamatosan tájékoztatunk Titeket!
Mikor és hol lesznek a találkozók?
  • 2018. június 26. – AOSZ Info-Pont iroda (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)
  • 2018. június 28. – AOSZ Info-Pont iroda (8000 Székesfehérvár, Móri út 16.)  – a kevés regisztráló miatt elmarad
  • 2018. július 5. – Eger (Hotel Korona, 3300 Eger, Tündérpart u. 5.)  – a kevés regisztráló miatt elmarad
  • 2018. július 6. – AOSZ Info-Pont iroda (Szeged 6771 Szeged, Szerb u. 171.)  – a kevés regisztráló miatt elmarad
  • 2018. július 9. – Budapest, AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér György u. 10.)
Hogyan lehet részt venni?
Kérjük, hogy a linkre kattintva töltsd ki a jelentkezést. Ezzel segítesz abban, hogy alaposan fel tudjunk készülni a találkozókra. A kérdőívben lehetőség van arra is, hogy előzetesen megküldd nekünk kérdéseidet.
https://goo.gl/forms/0sOmpuPrPrVW6Pg63
Bejegyzés dátuma: 2018. június 22.
Tisztelt Tagszervezeti Vezetők és Érdeklődők!
A 2018. június 28-ára, Székesfehérvárra tervezett Semmit rólunk nélkülünk! – Ti elmondjátok, mi képviseljük! című rendezvény a nagyon kevés regisztráló miatt elmarad.
Amennyiben Ön érdeklődött a meghirdetett program iránt, úgy bármelyik másik helyszínen részt tud venni:
– 2018. június 26. – AOSZ Info-Pont iroda (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)
– 2018. július 5. – Eger (Hotel Korona, 3300 Eger, Tündérpart u. 5.)
– 2018. július 6. – AOSZ Info-Pont iroda (Szeged 6771 Szeged, Szerb u. 171.)
– 2018. július 9. – Budapest, AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér György u. 10.)
Kérjük ne feledje, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött.
Tisztelettel: Az AOSZ elnöksége és munkatársai

Bejegyzés dátuma: 2018. július 2.
Tisztelt Tagszervezeti Vezetők és Érdeklődők!
A vidéki rendezvényeinkre történő regisztráció során az látszik, hogy a meghívott tagszervezeti vezetők a Budapesten tartandó rendezvényt részesítették előnyben, nem pedig a hozzájuk közelebbi helyszínre szervezettet.
Ezért a vidéki helyszínekre szervezett rendezvények lemondásra kerülnek, csak a 2018. július 9-⁠ei,  11.00-15.00 óra közötti időpontra szervezett, Budapesti rendezvény lesz megtartva.

Bízunk abban, hogy Budapesti rendezvényünkön találkozunk.
Kérjük a regisztrációját erősítse meg a szervezési munkálatok megkönnyítése érdekében.

Köszönjük megértését, várjuk szeretettel Budapesten.

Tisztelettel: Az AOSZ elnöksége és munkatársai

PROGRAMVÁLTOZÁS!
Bejegyzés dátuma: 2018. július 4.
Kedves Tagszervezetek, Érdeklődők!
A Semmit rólunk nélkülünk! – Ti elmondjátok mi képviseljük! rendezvény regisztrációs felületén azt tapasztaltuk, hogy vidékről érdeklődő szervezetek is a budapesti rendezvényt részesítették előnyben, ezért a 2018. július 5-én Egerben és július 6-án Szegeden tervezett tagszervezeti találkozó elmarad!
A 2018. július 9-én Budapesten tartandó eseményre a jelentkezéseket lezártuk, mert a központi iroda befogadóképessége megtelt. Amennyiben nem regisztráltatok, de szeretnétek részt venni a találkozón, úgy kérjük, hogy a tagszervezetek@esoember.hu címen, vagy az iroda 06 20 575 1919 telefonszámán személyesen egyeztessetek erről velünk. Aki nem regisztrált, vagy személyesen nem jelezte a részvételi szándékát, azt sajnos hely hiányában nem biztos, hogy tudjuk fogadni a hétfői napon.
Megértéseteket köszönjük!