4/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 4/2022.(V.21.) számú 18 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége alapszabálya alábbi pontjainak módosítását:

 

 II.2.4. PONT

2.4 A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

…..

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (6) bekezdésében foglalt kiemelt köznevelési feladat: az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése,

valamint az Nkt. 4. § 1. pontjaiban 14 a. pontjában rögzített fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,  azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,  a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,  pedagógiai-szakmai szolgáltatás, mint közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, közvetlen és közvetett módon az autista személyek és családtagjaik segítése, tanácsadáson, jog- és érdekvédelem, valamint esélyegyenlőség biztosításán, új fejlesztő és rehabilitációs módszerek, programok kidolgozásán keresztül,

Törölt rendelkezés

a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt meghatározott jogalanyok az Fktv-nek megfelelő az 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely – 1.§ (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,

c) támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés,

d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés

mint közfeladat

ellátásához kapcsolódó tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása az autista személyek, valamint családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett módon.

 

Új rendelkezés

a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1.§ (1) bekezdése alapján a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által célirányosan kompetenciakialakításra vagy – fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó – oktatás és képzés

aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű gazdasági tevékenység esetén térítés ellenében vagy az Fktv.2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységként,

ab) ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel összhangban, – legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira kiterjedően – egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy

ac) belső képzésként

történő megszervezésére (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység), valamint a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, mint közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása az autista személyek, valamint családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett módon.

 

X.3.8. PONT

3.8.  Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A rendes Közgyűlés napirendjén szerepelnie kell:

  • Az Elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról.
  • Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek.
  • A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének teljesítéséről, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és a Szövetség gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási szabályait.
  • Az Elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről.

A fenti kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal postára kell adni, vagy az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagok nagyobb terjedelme esetén, az írásbeli anyagok részben, vagy egészben a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés útján is kézbesíthető azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

X.4.1. PONT

4.1.   A Közgyűlés 5 (öt) tagú Elnökséget: Elnököt, két Alelnököt, két Elnökségi tagot választ.

4.1.   A Közgyűlés 3 (három) tagú Elnökséget: Elnököt és két Alelnököt választ.

 

X.4.12.3. PONT

4.12.3.   Az Elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely Alelnökre és az Elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

4.12.3.   Az Elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az Alelnökökre ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

 

X.4.12.5. PONT

4.12.5.   A Szövetségnek az Elnökkel kötendő – Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a Szövetség nevében a Szövetség egyik alelnöke és az elnökség egy másik tagja írja alá.

4.12.5.    A Szövetségnek az Elnökkel kötendő – Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a Szövetség két Alelnöke írja alá.

 

X.4.14. c) PONT

4.14.    Az Elnök hatáskörébe tartozik

a) Az elnökség tevékenységét az Elnök irányítja. Az elnökség tagjai végzett munkájukról az Elnöknek beszámolni kötelesek

b) Önállóan képviseli a Szövetséget harmadik személyek, bíróságok, más hatóságok előtt, ellátja a Szövetség törvényes képviseletét

c) Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely Alelnökre és az elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

c) Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az Alelnökökre ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

 

 X.4.15. PONT NYOLCADIK BEKEZDÉS

Amennyiben az elnökség taglétszáma öt fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen – a választásra vonatkozó szabályok szerint – öt főre kell kiegészíteni.

Amennyiben az elnökség taglétszáma három fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen – a választásra vonatkozó szabályok szerint – három főre kell kiegészíteni.

 

 X.5.1.2. A) ALPONT

5.1.2.   Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke, vagy más tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

 

XII. 1. PONT

  1. A Szövetség választott tisztségviselői a Szövetség Elnöke, két Alelnöke és az Elnökség tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai.

 

s egyben meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított alapszabály aláírására.