# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 1/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint az Abigél Közhasznú Egyesület meghatalmazottját, Novák Andrásnét és Márk Ferenc Bertalannét a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

2/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 2/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az Élet-Esély Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Schmidt Ferencné), AutiSpektrum Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Brokés Judit), és Autizmus a Családban Debrecen Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Sipos Zsuzsanna) a Szavazatszámláló bizottság tagjainak. Élet-Esély Egyesületet (nevében eljáró természetes személy: Schmidt Ferencné), a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

20 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

3/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 3/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 4/2022.(V.21.) számú 18 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége alapszabálya alábbi pontjainak módosítását:  

 II.2.4. PONT

2.4 A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége: ….. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (6) bekezdésében foglalt kiemelt köznevelési feladat: az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése, valamint az Nkt. 4. § 1. pontjaiban 14 a. pontjában rögzített fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,  azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,  a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,  pedagógiai-szakmai szolgáltatás, mint közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, közvetlen és közvetett módon az autista személyek és családtagjaik segítése, tanácsadáson, jog- és érdekvédelem, valamint esélyegyenlőség biztosításán, új fejlesztő és rehabilitációs módszerek, programok kidolgozásán keresztül, Törölt rendelkezés a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt meghatározott jogalanyok az Fktv-nek megfelelő az 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely – 1.§ (5)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény) szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, c) támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés, d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés mint közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása az autista személyek, valamint családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett módon.   Új rendelkezés a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1.§ (1) bekezdése alapján a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó, illetve a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy (a továbbiakban együtt: felnőttképző) által célirányosan kompetenciakialakításra vagy - fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló - a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény alapfeladatába vagy a felsőoktatási intézmény alaptevékenységébe nem tartozó - oktatás és képzés aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében vagy nem üzletszerű gazdasági tevékenység esetén térítés ellenében vagy az Fktv.2/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységként, ab) ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e törvénnyel összhangban, - legalább a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira kiterjedően - egyedi azonosításra és annak ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy ac) belső képzésként történő megszervezésére (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység), valamint a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, mint közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek végzése és szolgáltatások nyújtása az autista személyek, valamint családtagjaik érdekében közvetlen és közvetett módon.  

X.3.8. PONT

3.8.  Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A rendes Közgyűlés napirendjén szerepelnie kell:
  • Az Elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról.
  • Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek.
  • A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének teljesítéséről, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és a Szövetség gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási szabályait.
  • Az Elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről.
A fenti kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal postára kell adni, vagy az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagok nagyobb terjedelme esetén, az írásbeli anyagok részben, vagy egészben a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés útján is kézbesíthető azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  

X.4.1. PONT

4.1.   A Közgyűlés 5 (öt) tagú Elnökséget: Elnököt, két Alelnököt, két Elnökségi tagot választ. 4.1.   A Közgyűlés 3 (három) tagú Elnökséget: Elnököt és két Alelnököt választ.  

X.4.12.3. PONT

4.12.3.   Az Elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely Alelnökre és az Elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes. 4.12.3.   Az Elnök az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az Alelnökökre ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.  

X.4.12.5. PONT

4.12.5.   A Szövetségnek az Elnökkel kötendő - Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a Szövetség nevében a Szövetség egyik alelnöke és az elnökség egy másik tagja írja alá. 4.12.5.    A Szövetségnek az Elnökkel kötendő - Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a Szövetség két Alelnöke írja alá.  

X.4.14. c) PONT

4.14.    Az Elnök hatáskörébe tartozik

a) Az elnökség tevékenységét az Elnök irányítja. Az elnökség tagjai végzett munkájukról az Elnöknek beszámolni kötelesek

b) Önállóan képviseli a Szövetséget harmadik személyek, bíróságok, más hatóságok előtt, ellátja a Szövetség törvényes képviseletét

c) Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát valamely Alelnökre és az elnökség egy másik tagjára ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

c) Az ügyek meghatározott csoportja tekintetében képviseleti jogát az Alelnökökre ruházhatja, akiknek aláírási joga együttes.

 

 X.4.15. PONT NYOLCADIK BEKEZDÉS

Amennyiben az elnökség taglétszáma öt fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen - a választásra vonatkozó szabályok szerint - öt főre kell kiegészíteni. Amennyiben az elnökség taglétszáma három fő alá csökken, azt a következő Közgyűlésen - a választásra vonatkozó szabályok szerint - három főre kell kiegészíteni.  

 X.5.1.2. A) ALPONT

5.1.2.   Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke, vagy más tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

 

XII. 1. PONT

  1. A Szövetség választott tisztségviselői a Szövetség Elnöke, két Alelnöke és az Elnökség tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai.
  s egyben meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított alapszabály aláírására.

18 igen,
2 nem,
1 tartózkodás

5/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 5/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával úgy dönt, hogy (a) az Autisták Országos Szövetsége által 2022. április 21-én közétett vezető tisztségviselő jelölésre történő felhívástól eltérően, figyelemmel közgyűlés 4/2022.(V.21.) számú határozatára, a közgyűlésnek egy vezető tisztségviselőt, egy alelnököt kell választania. (b) akiket az Autisták Országos Szövetsége alapszabálya és szabályzati alapján érvényesen jelöltek a 2022. április 21-én közétett vezető tisztségviselő jelölésre történő felhívás alapján, érvényes jelöltnek tekinti az Autisták Országos Szövetsége közgyűlése által 2022. május 21. napján tartandó alelnöki választásra.

20 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

6/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 6/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000.,- Ft –ban határozza meg.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

7/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 7/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2021. évi munkaterv megvalósulásáról.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

8/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 8/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2021. évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét, az AOSZ 2021.évi költségvetési tervében a költségvetési sorok közötti átcsoportosítást, s az eltérések indokolását.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

9/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 9/2022.(V.21.) számú 19 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az Autisták Országos Szövetsége 2022. évi munkatervét és költségvetési tervét.

19 igen,
1 nem,
0 tartózkodás

10/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 10/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a Löffler és Orbán Kft.-t (Cg.: 01-09-360525, székhely: 1039 Budapest, Attila utca 88., adószám: 10922334-2-41, MKVK nyt.szám: 001722) választja meg 2022.05.31. napjától 2023.05.31. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége 2022. üzleti évi könyvvizsgálói feladatainak az ellátására azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló társaság nevében személyesen eljáró, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló Löffler András (kamarai nyilvántartási szám: 003553).

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

11/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 11/2022.(V.21.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a 10/2022.(V.21.) számú határozatával megválasztott könyvvizsgáló társaságnak, az Autisták Országos Szövetsége 2022. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatának az elvégzéséért járó megbízási díját, nettó 400.000,-Ft, azaz nettó négyszázezer forintban határozza meg.

20 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

12/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 12/2022.(V.21.) számú 13 igen, 6 nem, 1 érvénytelen szavazat mellett meghozott határozatával PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (Alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként Pohánka Editet választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Alelnökének 2022. május 21. napjától 2026. május 21. napjáig terjedő időtartamra.

13 igen,
6 nem,
1 érvénytelen

13/2022.(V.21.) 2022. 05. 21. A közgyűlés a 13/2022.(V.21.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával – figyelemmel az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának X. 3.2. pontjában foglaltakra – tudomásul veszi a megválasztott Alelnökkel történő szerződéskötést, továbbá díjazását, költségtérítésének megállapítását az Autisták Országos Szövetsége hatályos határozatai alapján.

19 igen,
0 nem,
0 tartózkodás