# Időpont Tartalma Hatálya Arány
9/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 9/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége tagjaival a Tartalmas Pihenés projekt tárgyban kötött szerződéseket jóváhagyja

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 8/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az előterjesztetteknek és a közgyűlés által tett javaslatoknak megfelelően elfogadja az Autisták Országos Szövetsége alapszabályának a módosítását azzal, hogy az alapszabály X. fejezet 3.2. pont j) alpontjának módosítása tekintetében az ezen pontra vonatkozó módosító javaslatok közül a c) pontban írt javaslatot fogadja el, s meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított alapszabály aláírására.
A határozat részét képezik az Autisták Országos Szövetsége Alapszabályának alábbi módosításai:

II. fejezet
A SZÖVETSÉG CÉLJAI, FELADATAI ÉS ALAPELVEI
2.
2.1. A Szövetség céljai:
 A gyermek és felnőttkorú autista személyek, valamint családtagjaik érdekeinek szervezett, korszerű képviselete és védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése.
 Emberi és állampolgári jogaik gyakorlásának biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. A mindenkori evidencia alapú szakmai irányelvekben foglaltak szerinti, speciális szükségleteiknek megfelelő érdekvédelem biztosítása.
2.4. A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
A Szövetség közhasznú tevékenységét a jelen Alapszabály 2.1.,2.2. és 2.3. pontjaiban foglalt alapelveire, céljaira és feladataira tekintettel a következő közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, azok végrehajtása érdekében az alábbiak szerint valósítja meg:
A 2.4. pont hatodik bekezdése
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. § (6) bekezdésében foglalt kiemelt köznevelési feladat: az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése,
valamint az Nkt. 4. § 1. p)-u) pontjaiban rögzített fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, mint közfeladatok ellátásához kapcsolódóan, közvetlen és közvetett módon az autista személyek és családtagjaik segítése, tanácsadáson, jog- és érdekvédelem, valamint esélyegyenlőség biztosításán, új fejlesztő és rehabilitációs módszerek, programok kidolgozásán keresztül,
III.
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

5. A Szövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www. AOSZ.hu internetes honlapján, a Szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a Szövetség lapjában „Esőember” való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www. AOSZ.hu internetes honlapján és a Szövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.

IV.
A VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS
3. Tagdíjmentesség
Tagdíjmentességet élvezhetnek azok a tagok, akik igazoltan a belépés napját megelőző egy évnél korábban kerültek létrehozásra. A tagdíjmentesség a belépés napjától számított maximum tizenkét naptári hónapig tarthat.

VI.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE
1. A tagsági jogviszony - az Alapszabályban meghatározott különleges jogállású taggá válásra vonatkozó kivételekkel (V.2.) - , a belépési nyilatkozat az Alapszabály elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot a Szövetség elnökségéhez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

IX.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2. Tagi kötelezettségek
2.1. A Szövetség tagja:
a) Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c) Köteles a Szövetség Alapszabályának, szabályzatainak, döntéshozó szervei határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
d) Köteles a székhelyét belépési nyilatkozatban foglalt adatainak változását annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökségheznek bejelenteni.

X.
A SZÖVETSÉG SZERVEI
3.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály módosítása;
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a Szövetség évi költségvetésének meghatározása. Az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentése - és a közhasznúsági melléklet elfogadása.
d) az elnökség beszámoltatása;
e) befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzat elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
g) a Szövetség elnökének, alelnökeinek, és az elnökség további tagjainak, a Felügyelő Bizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása, ezen választott tisztségviselők esetleges díjazásának, költségtérítésének megállapítása;
h) az éves tagdíj összegének megállapítása ;
i a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
j az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
k) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; akadályoztatása esetén az elnökség a következő közgyűlésig ideiglenesen megbízhat egy új könyvvizsgálót.

A 3.2. pont j) alpontja tekintetében az ezen pontra vonatkozó módosító javaslatok közül a 3.2. pont c) pontban írt javaslatot fogadja el az alábbiak szerint
Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
j az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása - a Szövetség vezető tisztségviselőivel és a Felügyelő Bizottsági tagokkal tisztségük betöltésére kötendő szerződésen kívül - , amelyet
(ji) a Szövetség a vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt évi bruttó egymillió forintot meghaladó értékben;
(jii) Szövetség saját tagjával köt, kivéve azon szerződéseket, melyeket pályázat eredményeként, vagy bármely olyan módon kerültek megkötésre, amely biztosította a Szövetség tagjainak egyenlő esélyét az adott szerződés megkötésére.

Ezen esetben az alapszabály X. fejezet 4.12.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.12.5. A Szövetségnek az elnökkel kötendő - Közgyűlési jóváhagyást nem igénylő -szerződését a közgyűlés jóváhagyása után a Szövetség nevében a Szövetség egyik alelnöke és az elnökség egy másik két tagja írja alá. aláírásával látja el.

3.4. A Közgyűlést az elnökség határozata alapján az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Az összehívó határozhat az ülésnek a székhelytől eltérő helyen való megtartásáról is. A Közgyűlés helyszínét elegendő megjelölni a közgyűlési meghívóban. A Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

3.6. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés 15 napon belül, az eredeti meghívóban megjelölt időpontra összehívható. Ez az ülés az eredeti meghívóban megjelölt napirendi pontok tekintetében a megjelenek számától függetlenül határozatképes. Az erre történő figyelmeztetés az eredeti meghívó kötelező tartalmi eleme. A határozatképtelen és a megismételt Közgyűlés egy napon is megtartható.
A Közgyűlés a Szövetség székhelyén tartandó, de az összehívó határozhat az ülésnek a székhelyet magában foglaló megye (főváros) területén, vagy a Szövetség működésével, tevékenységével kapcsolatos szempontok figyelembe vételével bármely magyarországi megye területén történő megtartásáról.

3.8. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
A rendes Közgyűlés napirendjén szerepelnie kell:
 Az elnökség beszámolójának az elmúlt időszakban végzett munkáról.
 Az éves beszámolónak és a közhasznúsági mellékletnek.
 A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének az elmúlt időszak költségvetésének teljesítéséről, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztésekről és a Szövetség gazdálkodásáról, figyelembe véve a közhasznú szervezetek beszámolási szabályait.
 Az elnökség írásbeli javaslatának a következő időszak költségvetéséről.
A fenti kötelező napirendi pontok rövidített írásbeli anyagait a Közgyűlés időpontja előtt legalább 10 nappal postára kell adni. hét munkanappal a tagoknak meg kell kapniuk.

3.11. A Közgyűlést a Szövetség elnöke, vagy az elnökség által felkért levezető elnök vezeti.
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető elnöke és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.

3.14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv- hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát (ha lehetséges, személyét) ;
f) a meghozott határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát.

XIII.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
5. A gazdálkodás egyéb szabályai:
 Ha a Szövetség befektetési tevékenységet végez befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően fogad el.
 A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 A költségvetés egyes tételei közötti évközi átcsoportosításokat, amennyiben azt a feladatok indokolják, az elnökség határozhatja el, melyről a legközelebbi Közgyűlésen be kell számolnia.
 Az elnökségi határozat alapján a Szövetség tagszervezeteit anyagi erejéhez mérten meghatározott célokra pályázat vagy egyedi elbírálás alapján – pénzbeli támogatásban részesítheti. A támogatás cél szerinti felhasználását, szabályszerűségét, minőségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 7/2017.(IX.30.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az Autisták Országos Szövetségének vezető tisztségviselőivel az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt megvalósíthatósági tanulmányának mellékletét képező költségvetésben szereplő feladatok tárgyában és összegek erejéig megbízási szerződés legyen köthető és kifizethető.

9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

6/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat sikeressége esetén 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával felhatalmazza az Autisták Országos Szövetségének elnökét a támogatási szerződés aláírására.

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt előfinanszírozásával kapcsolatban 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával meghatalmazza az elnökséget arra, hogy a projektelőkészítés költségeit előfinanszírozza az Autisták Országos Szövetsége saját költségvetése terhére, a benyújtott költségvetés szerint 8 576 100 Ft értékben, amelyből 2 540 000,- Ft a pályázat elbírálása előtt felhasználható közbeszerzési költségekre. 

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 4/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 3/2017.(IX.30.) számú 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Egle Botond) a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

2/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 2/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Autista Gyermekekért Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Kövérné Miklós Zsuzsanna), Apró Lépések Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Keresztesi Koppány), és ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Egle Botond) a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2017.(IX.30.) 2017. 09. 30.

A közgyűlés a 1/2017.(IX.30.) számú 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, Brokés Juditot, és Löffler Andrást a jegyzőkönyv hitelesítőjének

10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 6/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOSZ 2016.évi éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 11/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja az Autisták Országos Szövetsége megválasztott Felügyelő Bizottsági tagjával a Felügyelő Bizottsági tagi tisztség betöltésével kapcsolatban kötendő szerződést.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 10/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jóváhagyja az Autisták Országos Szövetsége megválasztott elnökével az elnöki tisztség betöltésével kapcsolatban kötendő szerződést.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 9/2017.(V.13.) számú 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával Zalai Autistákat Segítő Egyesület tagot, a jogi személy tag nevében a Felügyelő Bizottsági tagi feladatok ellátására kijelölt természetes személyként (név: Dömötör Éva, lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Baráth Ferenc utca 6/a. anyja neve: Pintér Éva) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának 2021. május 13. napjáig terjedő időtartamra.

18 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

8/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 8/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Abigél Közhasznú Egyesület tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok ellátására kijelölt természetes személyként (név: Kővári Edit, lakóhely: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 77., anyja neve: Magyar Edit) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége Elnökének 2021. május 13. napjáig terjedő időtartamra.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 7/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával összesen 10 perc időtartamban határozza meg a Felügyelő Bizottsági tagi és az elnöki tisztségre jelöltek bemutatkozására rendelkezésre álló időt.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 5/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az elnökség beszámolóját a 2016. évi munkáról.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 4/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 3/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Kálmánné Tóth Máriát a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 2/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Szigeti Lászlónét, Kálmánné Tóth Máriát és Mihala Tímeát a Szavazatszámláló bizottság tagjának.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2017. (V.13.) 2017. 05. 13.

A közgyűlés a 1/2017.(V.13.) számú 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, Tar Lillát és Szilágyi Józsefet  a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 1/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét jegyzőkönyv-vezetőnek.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 10/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az előterjesztetteknek megfelelően elfogadta az AOSZ Alapszabályának módosítását és meghatalmazza Kővári Edit elnököt a módosított Alapszabály aláírására.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 9/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az AOSZ 2017. évi pénzügyi tervét.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 8/2017. (02. 25.) számú 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta, hogy 2017. 01. 01. napjától 15.000 Ft összegben határozza meg az AOSZ tagjainak éves tagdíját.

11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 7/2017. (02. 25.) számú 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta, hogy az AOSZ Elnökének az elnöki feladatok ellátásáért járó havi megbízási díjának bruttó összegét 2017. február 01-től havi bruttó 350.000 Ft-ban állapítja meg, és egyben ezen határozatával hozzájárul a közgyűlés az Elnök elnökségi feladatok ellátására kötött szerződésének ilyen tartalmú módosításához.

9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

6/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 6/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta az Autisták Országos Szövetségének 2017. évi munkatervét.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 5/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta a napirendet.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 4/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló Bizottság elnökének.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 3/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Csille Lajost, Löffler Andrást és Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2017. (II.25.) 2017. 02. 25.

A közgyűlés 2/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Schindele Ildikót és Tóth Dórát jegyzőkönyv hitelesítőnek.

12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás