Módosult a szociális törvény

A szociális törvény szeptember 1-jén az alábbiak szerint módosult: 

Ápolási díj  
A súlyosan fogyatékos személyek után járó ápolási díjra jogosultak körén belül új kategória kerül bevezetésre, amellyel az ellátórendszer differenciáltabbá válik. E körbe a fokozott ellátást igénylő fogyatékosokat gondozók tartoznak. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes: étkezni vagy tisztálkodni vagy öltözködni vagy illemhelyet használni vagy lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem közlekedni, feltéve, hogy az előbbiek közül legalább három feltétel fennáll. 

A feltételek fennállásáról az önkormányzat az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. 

A helyi önkormányzatok előzetesen senkit nem értesítenek, ezért az emelt összegű ápolási díj utáni kérelmeket minden esetben a helyi önkormányzatnál kell előterjeszteni. 

2005. szeptember 1. napjától a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolását végző személy díja a nyugdíjminimum 130%-a. Ez 2005-ben 32 110 Ft. A jogosultat az ellátás – függetlenül az eljárás esetleges elhúzódásától – a kérelem benyújtásának napjától, legkorábban 2005. szeptember 1. napjától illeti meg. (Ez összegszerűen nettó 6818 Ft növekedést jelent.) 

Változás továbbá, hogy szeptember 1. napjától ha az ápoló olyan rendszeres pénzellátásban részesül, amelynek összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét, amely 2005-ben 24 700 Ft, akkor a gondozónak folyósított juttatás kiegészíthető a fokozott ápolást végző személyek után járó ápolási díj 32 110 Ft-os összegére. 

 


Rendszeres szociális segély  
Szeptember 1-jétől annak is megállapítható a rendszeres szociális segély, aki az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnt, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével vagy az együttműködésre kijelölt szervvel legalább három hónapig együttműködött.