Egy angliai tanulmányút tapasztalatai

A helyszín kiválasztása

Farkas Edit február 4–5-én Londonban részt vett a National Autistic Society és a Family Planing Association közösen szervezett tréningjén. A képzés címe: Autistic Spectrum Disorder, Sexuality and Relationship Work (Autizmusspektrum-zavar, nemiség és a kapcsolat működése).

A kurzus egyik trénere és a hozzá kapcsolódó iskolai tantárgy tananyagának kidolgozója Fiona Speirs volt. Független szakmai tanácsadói munkájának bázishelye Nottingham.

Ez a város Nagy-Britanniában az autizmus ellátásának igen nagy múltú helyszíne. Itt alapította meg Elisabeth Newson és a NAS a Sutherland Schoolt. (NAS: National Autistic Society, az angliai Nemzeti Autista Szövetség rövidítése). Az ott folyó munka a magyarországi szolgáltatások kialakításának egyik szakmai tapasztalatszerző helyévé is vált a kezdetektől fogva.

A folyamatosan terjeszkedő, szolgáltatásait – a diákok életkorával változó igényeknek megfelelően – bővítő magániskola mellett, az állami Rosehill iskola 82 autista diáknak biztosít szintén magas színvonalú autizmusspecifikus oktatást, nevelést egyéni program szerint. A két iskola együttműködése példaszerű.

Számos hazai szakember látogatott már ezekbe az intézményekbe, és hét éve mindkettőben zenei interakciós terápiát folytat régi Autizmus Kutatócsoportbeli kollégánk, Márkos TamásKelsang Rinzing. A fenti, szerencsésen együttálló lehetőségek és körülmények miatt kerestük fel az itt dolgozó szakembereket.

 

Látogatásunk célja

Érdeklődésünk a londoni tréninget követő gyakorlati munka megvalósulása során szerzett tapasztalatokra irányult. Rinzing szervezte meg programunkat a Sutherland House és a Rosehill intézményeiben, valamint a mindkettőjükkel szoros szakmai együttműködésben dolgozó Whitegates College-ban, a Nottinghamtől kb. 30 mérföldnyire fekvő középiskolában. Az utóbbi kettőt a szülők általa alapított NORSAC hozta létre, és tartja fenn. (NORSAC: Nottingham Regional Society for Adults & Children with Autism: Notthigami Regionális Szövetkezet Autista Felnőtteknek és Gyerekeknek.)

 

Notthingamben elsőként a Rosehill Schoolba látogatunk K. Rinzing órájára. Káprázatosan finom zenei interakciós foglalkozást tartott egy hét éve rendszeresen fejlesztett fiatalemberrel. Utána Fiona Spers tanítványával, G. Cheryllel találkoztunk. Ő tanítja a Personal Social Health Education (PSHE – személyes szociális egészségügyi nevelés) nevű tantárgyat, mely tíz témakörből áll. Cheryl bemutatta 16-19 éves diákokból álló csoportját; a speciális igényeknek megfelelően informatív, vizuálisan kialakított környezetet, amely több szobából áll. E funkcionálisan strukturált tér alkalmas az önkiszolgálás, a házimunka, szabadidő, munka, az akadémikus ismeretek és az egyéni (1:1), illetve a kis- és nagycsoportos tanításra, foglalkozások megtartására. A napirend, valamint a helyes viselkedésre emlékeztető táblák különböző absztrakciós szintűek, alkalmazkodnak a tanulók eltérő színvonalú nyelvi készségeihez. Láttuk az egyéni haladás, fejlődés dokumentációját.

Beszélt a fejlesztés egyéni alkalmazásának nehézségeiről, a fogalmi gondolkodás korlátaiból következő alternatív megoldásokról, a kiegészítő tantárgyakról és tankönyvekről, a szülőkkel zajló írásbeli tájékoztatásáról, a velük történő írásbeli szerződésről; a rendszeres egyeztetés és a gyermekük szexuális nevelésével kapcsolatos pontos információcsere jelentőségéről és nehézségeiről; az egyéni/családi morális értékek figyelembevételének fontosságáról.

Egy diákkal 1:1 helyzetben bemutatott dialógus során a tanulót a serdülőkor során zajló változásokról kérdezte a tanultak alapján, rendkívül tudatosan fogalmazott egyszerű kérdésekkel.

 

Az intézmény helyettes vezetője, Andy Sloan, az iskola fejlesztésének elmúlt évi eseményeiről beszélt: a tanterv és tananyag bővítésének szükségességéről, a funkcionális ismeretekkel kapcsolatos nézőpontok letisztulási folyamatáról; az intézmény bővítési tervéről, ami 20 további tanuló ellátását teszi lehetővé; az autizmussal élő fiatalok tranzitjának, iskolából való kilépésének szervezési stratégiájáról, a társintézményekkel való kapcsolataikról és az integráció, részleges integráció utazótanárokkal történő biztosításáról.

Délután Fiona Speirsszel beszélgettünk: az AOSZ-tól kapott megbízásunkról, a PSHE és az SRE (Sexuality and Relationship Education – szexualitás és kapcsolatok oktatása) tananyag kidolgozásának előzményeiről, szakmai hátteréről, a nemzetközi szakirodalom hiányosságairól, az oktatás céljáról, lehetőségéről, a tananyag egyéni igényekhez igazításáról, a szükség szerinti szűrésről, a kommunikációs készségek, családi háttér, élethelyzetekben mutatkozó igények, mint az oktatást meghatározó körülmények jelentőségéről beszélgettünk. Beszélt még egyéni tapasztalatairól, a téma megközelítését hátráltató előítéletek és projekciók* aspektusairól, az autizmusra jellemző tanulási folyamatok tulajdonságáról, amelyek meghatározzák a tanításban szükséges szakmai gondolkodást. Kiemelte a szexualitással kapcsolatos fejlesztés minél korábbi előkészítését, a sajátos asszociációk a szenzoros ingerfeldolgozás zavarával összefüggésbe hozható és a speciális érdeklődésen alapuló (problematikus) viselkedés megjelenési formáinak elemzési, azonosítási nehézségeit. Nagy hangsúlyt fektetett a jogi vonatkozásokra, a szexualitással való visszaélés, illetve az autizmusra jellemző naivitás miatti veszélyeztetettség aspektusában, a prostituált szerep lehetőségeire. Kitértünk a segítő személyzet kompetenciahatárainak kérdésére, pl. a maszturbáció tanítása során, valamint a vizuális szabályok, keretek pontosságának fontosságára. Álláspontját számos, személyes tapasztalata során szerzett példával illusztrálta.

Beszélt a NAS szexualitás és autizmus témájú kutatásáról, ami jelenleg folyamatban van. Kérdeztük a PSHE és a SRE magyarországi bevezetésének lehetőségéről, feltételeiről, amire maximálisan nyitottnak mutatkozott.

 

Látogatás a Whitegates College-ban

Erre a látogatásra másnap került sor. Megismerkedtünk Julie Kirkkel, a középiskola PSHE tanárával. Bemutatta az intézményt, ahová a diákok a speciális autizmus ellátásból, a tranzit folyamaton keresztül, illetve otthoni gondozásból kérték felvételüket. Beszámolt az autizmussal élő 16 évesnél idősebb serdülők és fiatal felnőtt jelentkezőknél mérlegelt egyéni igények, ill. korlátok, valamint az intézmény szolgáltatási lehetőségeinek optimális kihasználhatósága egyensúlyáról, ami a felvétel legfontosabb szempontja. Mivel intézményük a diákok életében szintén átmeneti szakasz, ezért különös gondossággal veszik figyelembe az előzményeket és a későbbi elhelyezés, ill. önállóság lehetséges mértékét. Ezekre figyelve egyéni terveket készítenek és az autizmusspecifikus eszközök és módszerek professzionális szintű alkalmazásával képeznek kertészeti, kereskedelmi, irodai és számítástechnikai dolgozókat.

Nagy hangsúlyt fektetnek a szabadidős, művészeti tevékenységek és az önállósághoz szükséges gyakorlati készségek fejlesztésére, valamint az ismeretek széles körű alkalmazására.  Figyelmünkbe ajánlotta az általa használt Open College Network szempontrendszerét az egyéni felméréshez és a monitorozáshoz. (National Open College Network: országos/nemzeti nyitott főiskolai hálózat. Felnőtteknek és a hagyományos kvalifikációkat elérni nem tudó egyéneknek nyújt képzéseket és ösztöndíjat. A NOCN 1987-ben alapult független szervezet.)

Egyaránt kiváló kapcsolatot ápolnak a Family Planning Association (Családtervezési Szervezet) munkatársaival, az egészségügyi, szociális és munkaügyi szolgáltatókkal és az autizmussal élő diákjaik hozzátartozóival. Ismeretterjesztő röplapjaikon arra törekednek, hogy minél szélesebb körhöz, akár a kommunikációs nehézségekkel küzdő, például autizmussal élő emberekhez is eljutassák a legfontosabb információikat akár az egészségneveléssel, akár az óvszerhasználattal kapcsolatban.

Természetes számukra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban minden szolgáltató felkészülten várja őket, megkímélve fiataljaikat a várakozástól és a dilettáns ellátói atrocitásoktól.

 

Látogatás a Sutherland Schoolban

Itt Susanne Farrell kalauzolt minket, ő a nemzeti tanterv kordinátora (National Curriculum Coordinator) és a 16-19 éves serdülők PSHE tanára. Az intézmény (önköltséges magániskola) két, általunk megtekintett vadonatúj épületének egyikében 60 perces csoportos bemutató órát tartott négy fiatallal (három fiú egy lány), két segítővel.

Az órán a serdülőkori testi változásokat, a nemek jellemzőinek közös és egyedi sajátosságait rendszerezték, Farell dvd bemutatóval illusztrálta a megbeszélteket, majd teszttel ellenőrizte a megértés színvonalát. Gördülékeny, didaktikailag pontos, a kommunikáció szempontjából egyszerű, autizmusbarát, vizuálisan alátámasztott jó hangulatú óra volt, amelyen mindenki képességeinek megfelelően aktivizálódott.

Az órát követő megbeszélés során beszélt a belső szabályzatokról, a szülőkkel tartott kapcsolatról, szakmai forrásokról, a tanuló egyéni érzékenységéről, a diszkréció fontosságáról.

 

Összegzés

A látogatásunkat összességében hasznosnak találtuk. Kialakult bennünk az a kép, hogy megfelelő körülmények között eredményesen alakíthatóak az autizmusspecifikus ellátás feltételei, megköthetők és gondozhatók a szolgáltatás folyamatosságát biztosító kapcsolatok, a normalizációs elvet követve bővíthetőek és ésszerűen szűrhetők az autizmussal élők számára hosszú távon szükséges ismeretek, s hogy az ellátás felelőssége az igények megfelelő követése, amit az életkor változása indukál. A szolgáltatásban a gyermek az első pillanattól kezdve „kis felnőtt”, akiért a család és a tágabb környezet egyaránt felelős, amelyet a jogszerűség, a kölcsönös tisztelet és együttműködés tesz eredményessé.

* Az érzetek újbóli kivetítése a térbe, amelyben az ingerek alapjául szolgáló tárgyak vagy események találhatók, miáltal e tárgyak vagy események objektívként, azaz saját testünkön vagy képzeletünkön kívüliként azonosíthatók és a szubjektív adottságoktól megkülönböztethetők. (http://www.vitalitas.hu/ismerettar/pszichszakkif/pszichp.htm)