„Autizmussal élő gyermekek az óvodában – integráció a gyakorlatban” c. képzés indul a Budapesti Korai Fejlesztő Központban

Nemzetközi és hazai adatok is alátámasztják, hogy a diagnosztikai tudás bővülésével összefüggésben a diagnosztizált autizmussal élő gyerekek száma jelentős növekedést mutat, egyre nagyobb kihívást jelentve az ellátórendszernek. Az autizmusból származó nehézségek sajátos szükségletekhez vezetnek, amelyek minőségükben térnek el más nevelési szükségletektől, a „hagyományos” pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek sokszor kevéssé hatékonyak.

Ebben kíván segítséget nyújtani a Budapesti Korai Fejlesztő Központ az „Autizmussal élő gyermekek az óvodában  – integráció a gyakorlatban” elnevezésű képzése.

A képzést 3-7 éves korosztállyal foglalkozó gyakorló óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, konduktorok számára indítjuk, de részt vehetnek rajta pedagógus és gyógypedagógus asszisztensek illetve kisgyermek nevelők is.

A cél elsősorban gyakorlatorientált továbbképzést nyújtása, mely által növekszik a szakemberek kompetenciája az autizmus elméleti és gyakorlati ismereteivel kapcsolatban.

Óvodában dolgozó szakemberek tudását bővítik, mellyel céljuk, hogy felkészültté váljanak autizmussal élő kisgyermekek nevelésére átlagos fejlődésű kortárscsoportban a számukra szükséges egyénre szabott autizmus-specifikus megsegítést biztosítva, a szűkebb és tágabb környezettel való együttműködésben.

 

A képzés összefoglaló jellegű tematikája:

  • Az integráció szereplői
  • Az integráció szakaszai. Stratégiák a diagnózis megszületéséig. A beszoktatás menete tudatos integráció esetén. Az óvodai élet lezárása. Felkészítés az iskolára.
  • Az étkezéssel kapcsolatos szokásrend kialakítása. Problémák. Megoldási módok.
  • Öltözés, WC-használat, tisztálkodás. Problémák. Megoldási módok
  • Játék tanítása. Önálló játéktevékenység. Közös játéktevékenység.
  • Irányított foglalkozás.
  • Nem mindennapi helyzetek. A gyermekek autizmus-specifikus felkészítése. Együttműködés a szülőkkel.
  • Integráció a gyakorlatban. Viselkedésproblémák. Az autizmussal élő gyermekek óvodai integrációja egy óvodapedagógus szemszögéből.


A képzés struktúrája

A képzés időtartama 30 óra. 26 órában a résztvevők elméleti ismeretátadás, videó-elemzések, valamint kiscsoportos műhelymunka keretében sajátítják el a képzés által kínált ismereteket. A képzés e szakasza vegyesen tartalmaz elméleti, illetve gyakorlati elemeket az ismeretek átadásának könnyítése, hatékonyabbá tétele érdekében.

A képzés része továbbá 4 óra hospitálás és konzultáció az intézmény speciális csoportjában (Bártfai u. 34/A).

A képzés része továbbá a vizsga, amely a 30 órás képzésen kívül egy külön időpontban zajlik le.

A vizsga részei:

Írásbeli vizsga: Az autizmussal élő kisgyermekek óvodai integrációjának szemléleti és az ezzel kapcsolatos elméleti, gyakorlati ismeretek elsajátításának ellenőrzése a képzést
lezáró utolsó tanítási napot követő 30 naptári napon belül.

Forma: 3-5 oldalas esetismertetés készítése megadott szempontok alapján, mely felöleli, egy autizmussal élő kisgyermek óvodai integrációjának előkészítését, megvalósulásának folyamatát, annak autizmus-specifikus szemléletű megközelítését, gyakorlatát. Bemutatja az integrált helyzetet, ennek a szűkebb, tágabb közösségre gyakorolt hatását. Tartalmazza a gyermek és családjának rövid bemutatását, kitér az éppen aktuális élethelyzetre, nehézségekre, erősségekre, felöleli az óvodai közösségben történő nevelési, megsegítési stratégiák kidolgozását.

Szóbeli vizsga: Tárgya az esetismertetés értékelése, illetve védése az esetismertetés leadását követő napokban.

A résztvevő vegyen részt a hospitáláson, valamint az előadások 90 %- án. Vegyen részt az elméleti órákon és azon belül a csoportos és egyéni feladatokban, gyakorlatokon. Készítse el a záró dolgozatot, továbbá válaszoljon az esettanulmánnyal kapcsolatos kérdésekre a szóbeli vizsgán, ami az utolsó továbbképzési tanítási napot követő 30 naptári napon túl lenne.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az írásbeli és szóbeli vizsgán a három-fokozatú skálán (nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt) legalább „megfelelt” minősítés elérése. „Nem felelt meg” minősítés esetén egyszer megismételhető az írásbeli dolgozat elkészítése.

Képzési tanúsítványt csak azon résztvevő számára adnak ki, aki eleget tesz a formai követelményeknek, továbbá rendelkezik felsőfokú végzettséggel (óvodapedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociálpedagógus, logopédus, konduktor, fejlesztő pedagógus diploma valamelyikével).

Akinek nincs felsőfokú – főiskolai/egyetemi – végzettsége az is részt vehet a tanfolyamon, ha az általunk meghatározott bemeneteli követelményeknek megfelel és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott, de tanúsítványt nem kaphat, csak egy igazolást, hogy ezen a tanfolyamon részt vett és azt sikeresen elvégezte.

A képzés időpontja: 2016. február 23 – 26.

A képzés helyszíne:

Elmélet: Budapesti Korai Fejlesztő Központ Zuglói  Ház1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.

Hospitálás: Budapesti Korai Fejlesztő Központ Budai  Ház1115 Budapest, Bártfai utca 34/A

 

Jelentkezési feltételek: Kitöltött jelentkezési lap és végzettséget igazoló oklevél vagy diploma másolatának beadásával együtt lehet hivatalosan jelentkezni.

A képzésre előzetes tudásszint felméréssel lehet bejutni, amin azt nézzük, hogy elegendő az ismerete a jelentkezőnek ahhoz, hogy a képzést értse és hasznos is legyen számára.

Ettől a tudásszint felméréstől eltekintünk, ha a Budapesti Korai Fejlesztő Központ által szervezett 60 órás Autizmus alapképzés – Autizmus-specifikus komplex korai intervenció – elméleti és gyakorlati alapismeretek tanfolyamot elvégezte vagy egy máshol szervezett tanfolyamot, amin minimum 30 órás képzés keretében autizmus alapismeretek szerzett (a tanfolyamért kapott oklevél/tanúsítvány másolatát kérjük csatolja a kitöltött jelentkezési lapjához)

Jelentkezési határidő: 2016. február 12.

A tanfolyam ára: 50.000 Ft/fő

A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdésükkel kérjük, keressék Lehoczki Géza oktatásszervezőt személyesen, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ budai címén (1115 Budapest, Bártfai utca 34/A) vagy telefonon (06/1 363-02-70), illetve e-mailben az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen.

A jelentkezési lap LETÖLTHETŐ INNEN.