A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum pályázatot hirdet 3 fő fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére

A Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centruma “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet3 fő fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

5510 Dévaványa, Széchenyi u. 25.

5510 Dévaványa, Hold u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézmény ellátottai valamint támogatott lakhatást igénybe vevő autista ellátottak számára képesség-és készségfejlesztés biztosítása, az ellátottak mentálhigiénés gondozása, szabadidős tevékenységek szervezése.  A támogatott lakhatás szakmai vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók illetve megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

§  felsőfokú iskolai végzettség

§  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében “fejlesztő-pedagógus” címszóban foglaltak szerinti szakirányú végzettség,

§  magyar állampolgárság

§  büntetlen előélet illetve annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás és büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  fogyatékos ellátás, autista ellátás területen pedagógus, gyógypedagógus munkakörben szerzett legalább 1-3 évszakmai tapasztalat

§  autizmus spektrum pedagógiája szakirányon szerzett gyógypedagógus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  szakmai önéletrajz

§  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

§  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

§  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török Tímea részlegvezető nyújt, a 06-20/289-8589-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton Seeberger Netta igazgató részére az 5630 Békés, Farkas Gy. u. 2. címre.

Kérik, hogy a borítékon tüntessék fel a H-KL000………../2019. számú pályázati azonosítót.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajnalotthon.hu